KONKURS - WYBIERAMY IMIĘ!

02-08-2018
Do załogi Poltentu dołączył nowy czlonek rodziny!
Jednak potrzebuje on imienia by mógł wyjść z cienia i wyruszyć w Świat! Dlatego ogłaszamy kreatywny konkurs na imię dla naszej maskotki!

Do wygrania:
I miejsce: dwa pakiety startowe na Runmageddon Kraków
II miejsce: pufa z logo Poltent&Runmageddonu
II miejsce: gadżety Poltentu

Czas trwania konkursu: 02.08 - 10.08.2018r.

Ogłoszenie wyników: 13.08.2018 r.

Zapoznajcie się z Regulaminem i do dzieła kratywne głowy!


 

REGULAMIN KONKURSU

”WYBIERZ IMIĘ DLA MASKOTKI POLTENTU”
ORGANIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM WWW.FACEBOOK.COM
 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Poltent Sp. z o.o., z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-304), os. 1 Maja 16 H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234952, NIP 647-237-60-00, o kapitale zakładowym  50.000 zł (dalej: "Organizator").
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.facebook.com/poltent oraz www.poltent.pl.
1.4. Konkurs opiera się na zasadach współzawodnictwa w celu wyłonienia zwycięzcy spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
dysponuje adresem poczty elektronicznej,
posiada konto na portalu www.facebook.com oraz
wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w profilu Uczestnika.
2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również osoby współpracujące na jakiejkolwiek podstawie przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników.
2.4. Konkurs zostanie roztrzygnięty, gdy udział w nim weźmie minimum 10 uczestników.
2.5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu

3.1. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego polegającego na: wymyśleniu kreatywnej nazwy dla firmowej maskotki (zwanego dalej "Zadaniem Konkursowym").
3.2. Zadanie konkursowe zostanie opisane w dniu 02.08.2018r. w poście na stronie  www.facebook.com/poltent.
3.3. Zadanie Konkursowe musi zostać wykonane w sposób w nim opisany, poprzez umieszczenie odpowiedzi pod postem konkursowym.
3.4. Zadanie Konkursowe polega na wykazaniu się przez uczestnika kreatywnością wskazaną w Zadaniu Konkursowym.
3.5. Konkurs trwa od dnia opublikowania Zadania Konkursowego do dnia 10.08.2018r. do godziny 23:59.
3.6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 165 z późn. zmianami) i nie podlega rygorom określonym w tej ustawie.
3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika lub osób trzecich, mające wpływ na niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych podczas lub po transmisji z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
3.9. Z tytułu uczestnictwa w konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników wydatków.

4. Wyłonienie laureatów

4.1. Wykonując zadanie konkursowe, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:
a) jest twórcą przesłanego rozwiązania zadania konkursowego, w tym wypowiedzi, ewentualnych grafik i fotografii stanowiących całość lub część rozwiązania zadania;
b) przesłane rozwiązanie zadania konkursowego nie narusza żadnych praw i rozwiązań patentowych, projektowych, znaków chronionych, itp., zastrzeżonych przez osoby trzecie;
c) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich na każdym z możliwych pól eksploatacji oraz ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za naruszenia tych praw powstałe w wyniku wykorzystania przez Organizatora rozwiązań chronionych i zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich,  które mogą zostać  skierowane przeciwko Organizatorowi, z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw;  
e) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
f) w przypadku udostępnienia Organizatorowi danych osobowych innych osób, uzyskał od tych osób zgodę na wykorzystanie tych danych w niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu zakresie, a ponadto osoby te są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
g) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku, dla celów związanych z organizacją i rozstrzygnięciem konkursu;
h) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora swojego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika podanej na stronie www.facebook.com, jak również miejscowości, w której zamieszkuje, przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako laureata Konkursu na stronie www.poltent.pl oraz www.facebook.com/poltent;
i) wyraża zgodę na nieodpłatne używanie przez Organizatora wykonanego przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w zakresie umieszczenia go w sieci Internet, w tym w szczególności w poście na portalu www.facebook.com informującym o wynikach Konkursu.
4.2. Wykonując zadanie konkursowe, Uczestnik jednocześnie przenosi bez wynagrodzenia ogół majątkowych praw autorskich do tego projektu i jego nazwy na rzecz Organizatora i wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń temporalnych i terytorialnych , w tym w szczególności na:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami,
 b) publiczne prezentowanie,
c) umieszczenie w sieci Internet,
d) wprowadzenie do komputerów Organizatora,
e) nieodpłatne wprowadzenie projektu do obrotu,
f) druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem projektu,
g) tworzenie na jego podstawie nowych opracowań,
h ) zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu obejmuje także zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych.
4.3. Laureatów Konkursu wybierze komisja konkursowa składająca się z nie mniej niż 3 osób wyznaczonych przez Organizatora.  W skład komisji konkursowej może wchodzić przedstawiciel sponsora Konkursu.
4.3. Przy wyborze Laureatów Konkursu komisja konkursowa będzie oceniać spełnienie przez Uczestników warunków i kryteriów Zadania Konkursowego. Decyzje komisji konkursowej co do wyboru Laureatów, jako oparte na swobodnym uznaniu, są ostateczne i nie mogą być skutecznie zaskarżone do sądu ani innego organu.
4.4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 13.08.2018 r. na portalu www.facebook.com/poltent.
4.5. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia, a tym samym niewyłonienia laureatów konkursu, jak również zmianę liczby laureatów w zakresie I, II i III miejsca.
4.6.  Organizator zastrzega sobie prawo do niewykorzystania nazw wyłonionych w drodze konkursu.

5. Nagrody

5.1. Organizator nie przewiduje nagród za sam udział w konkursie.
5.2. W konkursie zostanie nagrodzonych 3 laureatów. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:
I miejsce:  Dwa kody na pakiet startowy w Runmageddon Kraków (formuły Intro, Rekrut i Classic).  Wartość nagrody wynosi: 249 zł netto
II miejsce: Pufę z logotypem Poltent i Runmageddon. Wartość nagrody wynosi: 200 zł netto
III miejsce: Gadżety Poltent. Wartość nagrody wynosi: 50 zł netto
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych.  
5.3. Laureat lub laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości prywatnej wysłanej za pomocą portalu www.facebook.pl, na konto podane przy wykonaniu Zadania Konkursowego.  
5.4. W przypadku, gdy nagrodą jest bon uprawniający do startu w określonym biegu Runmageddon dla Uczestnika lub Współuczestnika, Laureat nie jest uprawniony do przekazania nagrody innej osobie. Warunkiem otrzymania tejże nagrody jest złożenie przez Uczestnika i Współuczestnika oświadczeń, jakie składają wszyscy uczestnicy biegów Runmageddon, w tym zaakceptowanie Regulaminu biegów, znajdujących się na www.runmageddon.pl/regulaminy.
5.5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych, a także ich niepełnym lub błędnym podaniem. W takim przypadku Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu nagrody innej osobie.

6. Dane osobowe

6.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub dodatkowo adres zamieszkania,  numer telefonu komórkowego lub nazwa profilu na portalu www.facebook.com będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu organizacji Konkursu, w tym przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia, a także przekazania nagród, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
6.2. Organizator oświadcza, iż dane osobowe Uczestników i Współuczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że okaże się to niezbędne wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu lub przekazania Nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane w takim przypadku wyłącznie do czasu zakończenia Konkursu.    
6.3. Podanie danych, w tym danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub dodatkowo adres zamieszkania,  numer telefonu komórkowego oraz imienia i nazwiska Współuczestnika, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6.4. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
a) wglądu do dotyczących ich danych osobowych,
b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych,
d) przenoszenia ich danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, regulaminem portalu www.facebook.com lub z zasadami współżycia społecznego, narusza przepisy prawa polskiego lub wobec którego zajdzie podejrzenie ingerowania w mechanizm Konkursu.
7.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia jego udostępnienia zgodnie z punktem 1.3.
7.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego odwołania lub zmiany.
7.5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany lub administrowany przez portal www.facebook.com.
7.6. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonalności czy błędu w ramach Konkursu lub Zadania Konkursowego Uczestnicy powinni zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail marketing@poltent.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od stwierdzenia błędu.

Wodzisław Śląski, dnia 01.07.2018r.

Pakiet Rozszerzonej Gwarancji

Poczuj spokój na kolejne lata i kupuj jeszcze taniej!
Więcej

Szybki kontakt

Zapytaj o produkt, podziel się z nami swoja opinią lub pochwal się zdjęciami z akcji.
+48 32 720 65 23
Pon - Pt od 8:00 do 17:00
kontakt@poltent.pl
 nagroda_srebro Jakość Roku 2017 Jakość Roku Złoto
Certyfikat wiarygodności biznesowej
Telefon:32 720 65 23
Fax:32 797 99 00
Mail:kontakt@poltent.pl